Recunoașterea diplomei

De ce aveți nevoie de recunoașterea sau echivalarea diplomei?

Prin recunoaşterea diplomei  se înţelege acceptarea  autencității  unei diplome sau a unui act de studii, eliberate de o instituţie de învăţământ acreditată în ţara de provenienţă. Dacă acestea sunt acceptate ca autentice de statul român, veţi putea să vă continuaţi studiile în România sau să vă angajaţi potrivit pregătirii dumneavoastră.

Prin echivalarea diplomei se înţelege evaluarea materialului studiat și parcurs până la eliberarea respectivei diplome sau act de studii şi compatibilitatea lui cu sistemul de învăţământ românesc. În urma echivalării, cetăţenii români care au studiat în străinătate obţin un atestat care le conferă aceleaşi drepturi ca şi celor care au studiat în România. Prin urmare, diploma echivalată poate fi folosită oricând, în orice scop (studii, muncă etc.).

Dacă doriţi să studiaţi la facultate, CNRED (Centrul Naţional pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor ) va recunoaște doar diploma de bacalaureat, iar dacă doriţi să urmaţi studii postuniversitare de specializare, vi se va recunoaste diploma de licență.

Cine poate cere recunoașterea diplomelor sau calificărilor  profesionale?

Poate cere recunoașterea diplomei orice persoană care are o diplomă, un certificat de calificare sau alt act de studiu eliberat de o școală, liceu sau de o universitate recunoscută din străinătate. Cererea de recunoaștere a diplomei poate fi făcută de dumneavoastră sau de o altă persoană pe care aţi împuternicit-o.

Instituţia care decide cu privire la recunoașterea diplomelor sau calificărilor este CNRED – Centrul  Naţional pentru Recunoasterea si Echivalarea Diplomelor.

 Cui  puteți cere recunoașterea diplomelor?

 Pentru recunoașterea diplomelor de bacalaureat, universitare sau postuniversitaretrebuie să trimiteţi o cerere, împreună cu actele necesare , Centrului  Naţional pentru Recunoașterea si Echivalarea Diplomelor – CNRED. Pentru continuarea studiilor preuniversitare (clasele I – XII), cererea se depune la Inspectoratul Școlar de la locul unde se află școala la care vreţi să vă continuaţi studiile. Cererea va fi transmisă, apoi, de către Inspectoratul Școlar către Centrul Naţional pentru Recunoașterea si Echivalarea Diplomelor.

Ce acte sunt necesare pentru a depune dosarul de recunoastere a diplomelor ?

Pentru Învăţământul preuniversitar (clasele I – XII si/sau scoli postliceale):

 1. a) cerere tipizata;
  b) actul de identitate valabil ( carte de identitate română) si dovada schimbarii numelui (daca este cazul, in copie- certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie);
 2. c) actul de studii ce face obiectul cererii si copie legalizata;
  d) foaia matricola/suplimentul la diploma sau orice alt document de studiu din care sa rezulte parcursul scolar și copie legalizata ;
 3. e) procură notarială, dacă este cazul;
 4. f) dovada că aţi plătit taxele cerute de CNRED pentru recunoasterea diplomelor;
 5. g) adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original, în cazul cînd diploma din Republica Moldova este emisa anterior anului 2008.

Pentru Învăţământul superior (facultate, masterat, studii postuniversitare de specializare):

 1. a) cerere tipizata;
  b) actul de identitate valabil ( carte de identitate română) si dovada schimbarii numelui (daca este cazul);
  c) actul de studii ce face obiectul cererii si copie legalizata;
  d) foaia matricola/suplimentul la diploma sau orice alt document de studiu din care sa rezulte parcursul scolar și copie legalizata ;
 2. e) diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia si copie legalizată ( în cazul cînd echivalați diploma de licență),diploma de licenţă sau echivalentul acesteia si copie legalizată ( în cazul cînd echivalați diploma de master);
  f) copie dupa dovada achitarii taxei de evaluare a dosarului;
 3. g) adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original, în cazul cînd diploma din Republica Moldova este emisa anterior anului 2008.

 Pentru Doctorat:

 1. a) cerere tipizata;
 2. b) diploma de doctor în stiinţe ce urmează a fi recunoscută, în original si în copie legalizată;
 3. c) teză de doctorat, în original sau în format electronic securizat (CD securizat, DVD Read Only);
 4. d) rezumatul tezei de doctorat, în limba română (10 – 20 pagini în funcţie de domeniu si specializare) în format tipărit sau electronic, cu excepţia tezelor redactate în limbile de circulaţie internaţională;
 5. e) diploma de masterat si copie legalizata;
 6. f) procură notarială, dacă este cazul;
 7.  g) dovada că aţi plătit taxele cerute de CNRED pentru recunoasterea diplomelor;
 8. h) adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original, în cazul cînd diploma din Republica Moldova este emisa anterior anului 2008.

Dacă doriţi să studiaţi la facultate, CNRED vă va recunoaşte doar diploma de bacalaureat, iar dacă doriţi să faceţi un masterat sau să urmaţi studii postuniversitare de specializare, vi se va recunoaşte diploma de licenţă.

 Diplomele din Republica Moldova emise anterior anului 2008 vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.

In toate cazurile se solicit și completarea formularului “Authorization for verification”:  formularul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Authorization_for_verification.pdf .

Cât durează procedura de recunoastere?

Durata de soluționare a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet la Registratura Ministerului Educației si Cercetării Stiintifice (M.E.C.S.), iar pentru dosarele care sunt înaintate spre evaluare C.N.R.E.D., termenul se prelungește în mod corespunzător.
Termenul de soluționare se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunțat în scris, prin curier poștal sau poștă electronică.

IMPORTANT!

Dacă aţi absolvit o școală profesională în ţara de origine si aveţi diploma sau certificatul de calificare (de bucătar, electrician, sudor etc.), aceasta vă va fi recunoscută de CNRED, potrivit procedurii obisnuite.

Dacă aţi urmat doar un curs de calificare în ţara de origine si aveţi un certificat, care, însă, nu a fost eliberat de o instituţie de învăţămant recunoscută în statul de origine, vă puteţi adresa unor instituţii speciale numite Centre de Evaluare si Certificare a Competenţelor Profesionale. În cadrul acestor Centre, anumiţi specialiști vor analiza felul în care puteţi să desfăsuraţi anumite activităţi si vă vor elibera un certificat care va dovedi faptul că puteţi să munciţi în domeniul respectiv.

În urma procesului de evaluare a competenţelor profesionale se va elibera un certificat de  competenţe profesionale. Pe verso vor fi înscrise unităţile de competenţă pentru care candidatul a fost declarat competent. Centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale sunt autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări. Pot fi centre de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, unităţi şi instituţii de învăţământ, publice sau private, singure sau în parteneriat cu autorităţile locale şi alte instituţii şi organisme publice sau private, furnizori de educaţie şi formare profesională.

1.  De ce să vă faceți echivalarea sau recunoașterea diplomei?

      Veţi putea să vă continuaţi studiile în România sau să vă angajaţi potrivit pregătirii dumneavoastră, prin urmare diploma echivalată poate fi folosită oricând, în orice scop (studii, muncă etc.).

 2. Unde se depune cererea?

La Centrul Naţional pentru Recunoașterea si Echivalarea Diplomelor- CNRED, în dependență de caz și la Inspectoratul Școlar de la locul unde se află școala la care vreţi să vă continuaţi studiile.

 3. În cât timp se face?

Durata de soluționare a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet la Registratura Ministerului Educației si Cercetării Știintifice (M.E.C.S.), iar pentru dosarele care sunt înaintate spre evaluare la CNRED, termenul se prelungește în mod corespunzător.

4. Cât costă?

 Taxa ce urmează a fi achitată pentru recunoaşterea diplomelor în București este de 50 RON.

5. Cum vă ajutăm?

Pe bază de procură, echipa JustConsult vă reprezintă la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti.

Pentru mai multe detalii ne puteți găsi pe pagina noastră  http://justconsult.md/.